آموزش نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای آماری است و تجزیه تحلیل آماری داده ها به راحتی با این نرم افزار امکان پذیر است.

 نرم افزار SPSS نه تنها مورد استقبال دانشجویان فنی مهندسی  و علوم پایه  است بلکه دانشجویان رشته های مدیریت و روانشانسی و... نیز از این نرم افزار به مراتب استفاده می کنند.


آموزش ارائه شده در سایت هوشمندان کاملا کاربردی است و شامل سرفصل های زیر است:
- نحوه وارد کردن داده ها ، تعریف متغیرها  و فرمت کردن آنها در SPSS
- رسم نمودارهای مختلف در SPSS
- آماره های توصیفی شامل میانگین ، میانه، مد، برد ،  واریانس ، آزمون های ناپارامتریک و ...
- همبستگی پیرسن ، همبستگی کندال ، کوواریانس ،  رگرسیون و ...
- آزمون مقایسه زوجی، آزمون نمونه های  مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) در SPSS
- آنالیز واریانس دو طرفه  (Two-Way ANOVA) و آزمون مقایسه میانگین ها در SPSS
- پیش بینی با استفاده از سری های زمانی (Time series) در SPSS
-نحوه ی خروجی گرفتن از نتایج و فرمت کردن آنها در نرم افزار SPSS

جهت دانلود، از قسمت زیر روی دانلود آموزش کلیک نمایید.