لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

اطلاعات ویدیوی آموزشی

آموزش ویدیویی نرم افزار دیالوکس (DiaLux) - مقدماتی

آموزش دیالوکس (DiaLux) مقدماتی

دیالوکس (به انگلیسی: DIALux) یک نرم‌افزار مطرح در زمینهٔ محاسبات روشنایی است که تحت حمایت مجموعهٔ بزرگی از شرکت‌های تولیدکنندهٔ چراغ و لامپ، به صورت رایگان و بدون محدودیت ارائه می‌شود.

 

سخن استاد در مورد آموزش دیالوکس (DiaLux):

در دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻧرم اﻓزار دﯾﺎﻟوﮐس ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﮔﻔﺗه ﺧواھد ﺷد ﺑه ﻧوﻋﯽ ﮐه ﭘﯾش ﻧﯾﺎزی ﺑرای اﯾن دوره ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت و ﺳﻌﯽ ﺷده ﮐه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣطﺎﻟب ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﻣورد روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد.

وﯾژﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب اﯾن دوره اﯾن اﺳت ﮐه ﻋﻼوه ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻧرم اﻓزار، ﺑﺎ ﭘﺎﯾه ھﺎ و اﺻول ﻣﮭﻧدﺳﯽ روﺷﻧﺎﯾﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﯾد ﺷد و ﻋﻼﻗه ﻣﻧدان ﻧﯾﺎز ﺑه ﻣراﺟﻌه ﺑه ﮐﺗب و ﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف را ﻧﺧواھﻧد داﺷت. در اﯾن دوره ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑه اﺷﺗراک ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت: ﻧور و وﯾژﮔﯽ ھﺎی آن، ﺷﺎر ﻧوری، ﺷدت ﻧور، درﺧﺷﻧدﮔﯽ، ﺷدت روﺷﻧﺎﯾﯽ، ﺑﮭره ﻧوری، دﻣﺎی رﻧﮓ، ﺿرﯾب ﻧﻣود رﻧﮓ، ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐﻠﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧوری، ﻻﻣپ ھﺎی رﺷﺗه دار، ﻻﻣپ ھﺎی ھﺎﻟوژﻧﯽ، ﻻﻣپ ھﺎی ﺗﺧﻠﯾﻊ در ﮔﺎز، ﻻﻣپ ھﺎی ﺑﺧﺎر ﺳدﯾم، ﻻﻣپ ھﺎی ﻣﺗﺎل ھﺎﻟﯾد، ﻻﻣپ ھﺎی ﻓﻠورﺳﻧت، ﻻﻣپ ھﺎی ﮐم ﻣﺻرف و.... 

در دوره ی مقدماتی چه چیزهایی آموزش می بینیم:

در اﯾن دوره ﺑﺎ ﻣﺑﺎﺣث ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻧرم اﻓزار دﯾﺎﻟوﮐس آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﺑه طوری ﮐه در اﻧﺗﮭﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ طراﺣﯽ ﺳﯾﺳﺗم روﺷﻧﺎﯾﯽ در ﺣد ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﯾﺎ اﺗﺎق ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ را ﺧواھﯾد داﺷت. ﺑﺎ اﺑزارھﺎ و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧرم اﻓزار آﺷﻧﺎ ﺧواھﯾد ﺷد و ﺑه طور ﮐﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐه ﭼﮕوﻧه ﯾﮏ ﻣﺣﯾط را ﺷﺑﯾه ﺳﺎزی ﮐﻧﯾد.


 1. لزوم یادگیری مهندسی روشنایی  
 2. نور چیست؟  
 3. طیف امواج الکترومغناطیس و نور مرئی  
 4. سیستم بینایی چشم انسان و حساسیت چشم  
 5. نحوه انتشار نور و روابط ریاضی آن  
 6. عوامل اصلی در رویت اجسام   
 7. معرفی نرم افزار دیالوکس و نصب آن و نسخه های لایت و اصلی  
 8. شار نوری  
 9. شدت نور
 10. درخشندکی
 11. شدت روشنایی 
 12. پارامتر   U0
 13. بهره نوری 
 14. دمای رنگ 
 15. ضریب نمود رنگ  CRI
 16. معرفی قسمت های مختلف  نرم افزار و ویژگی های نوار ابزارهای مختلف 
 17. معرفی پلاگین های مختلف ارائه شده توسط شرکت های مختلف و مقایسه آن ها  
 18. معرفی نسخه لایت سریع نرم افزار دیالوکس و قسمت های مختلف آن  
 19. تقسیم بندی کلی منابع نوری 
 20. انواع روش های تولید نور و اساس جسم سیاه
 21. لامپ های رشته دار  
 22. اثر تغییر ولتاژ بر لامپ ها 
 23. لامپ های با منعکس کننده 
 24. لامپ های هالوژنی
 25. تولید نور با تخلیه الکتریکی در گازها 
 26. لامپ های تخلیه در گاز 
 27. لامپ های بخار سدیم 
 28. لامپ های متال هلاید  
 29. لامپ های فلورسنت  
 30. لامپ های کم مصرف   
 31. لامپ های آمیخته 
 32. پروژه نهایی دوره مقدماتی:
  • طراحی سیستم روشنایی یک کلاس آموزشی
  • تعیین ابعاد مختلف
  • تنظیمات نمایش
  • اضافه کردن نقاط جدید در نرم افزار 
  • اطلاعات در قسمت های مختلف کاور 
  • تعیین لوکیشن
  • مشخصات یک مکان 
  • دو استاندار آمریکایی و اروپایی 
  • معرفی سطوح کار و فاصله از دیوار
  • وارد کردن اشیا دستورات حرفه ای 
  • کپی وارد کردن درب و پنجره ها
  • وارد کردن سقف کاذب 
  • استفاده از عکس واقعی پروژه ها در نرم افزار 
  • انواع چیدمان موجود در روشنایی 
  • گرفتن  summaryخروجی های مختلف از نرم افزار به ویژه
  • استفاده از دو چراغ فلورسنت در پروژه 
  • بررسی و مقایسه نتایج کلی استفاده از دو چراغ مختلف