لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

اطلاعات ویدیوی آموزشی

آموزش های مرتبط

آموزش ویدیویی بازاریابی بین الملل، راه ورود به بازارهای جهانی - International Marketing

آموزش حرفه ای بازاریابی بین الملل

 

در سطح جهانی ورود کنیم

در این آموزش، فرایند و مفاهیم اساسی بازاریابی بین المللی توضیح داده شده است.مانند بازاریابی داخلی، بازاریابی بین المللی هم به فرایند خلق و اجرای یک آمیخته بازاریابی کارا جهت تامین اهداف همه طرف های مبادله مربوط می شود. بازاریابی بین المللی کارایی خودش را دارد و مهم نیست که کشورها دارای چه سطحی در توسعه اقتصادی و ایدئولوژی سیاسی هستند زیرا بازاریابی، یک فعالیت جهانی است و در شرایط مختلف می تواند بکار گرفته شود. این آموزش شامل بیست و یک فصل می باشد و سعی شده تا اکثر مفاهیم اصلی مرتبط با بازاریابی بین المللی بیان شود. 

دانشجویان رشته مدیریت، پژوهشگران و فعالان بازار و مدیران شرکت ها و همچنین تمامی افرادی که به بازاریابی علاقه مند هستند می توانند از این آموزش بهره ببرند. در فصل اول، به بیان چشم انداز و چالش بازاریابی بین المللی پرداخته شده و سعی شده تا افراد را با مباحث مرتبط با اداره امور بازاریابی، تعریف بازاریابی بین الملل و موارد دیگر آشنا شوند در ادامه در فصل دوم به توضیح محیط اقتصادی در بازارهای بین المللی پرداخته شده و تلاش شده تا نظریات مرتبط با تجارت بین المللی و هم چنین تعرفه های گمرکی و کنترل ارز توضیح داده شود. در فصل سوم، محیط فرهنگی در بازارهای بین المللی شرح داده شده و در فصل چهار، آداب و رسوم در بازارهای جهانی بیان شده و در فصل پنجم، محیط سیاسی شرح داده شده است. در فصل ششم نیز محیط قانونی بین الملل بیان شده است. فصل هفتم در ارتباط با ایجاد دیدگاه جهانی از طریق تحقیقات بازاریابی می باشد و در مورد مشکلات دسترسی و گرداوری داده های دست اول و دست دوم توضیحاتی بیان شده ومشکلات تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات و یافته های تحقیق توضیح داده شده است. در فصل هشتم، به تفسیر بازارهای جدید پرداخته شده و در مورد بازاریابی و توسعه اقتصادی و بازاریابی در کشورهای در حال توسعه و پیامدهای استراتژیک بازاریابی شرح داده شده است.در فصل نهم تلاش شده تا مطالب مرتبط با بازارهای چندملیتی و گروه بازارها تدریس شود و در فصل دهم، مدیریت بازاریابی جهانی تدریس شده است. در فصل یازدهم، تولید کالا برای بازارهای جهانی شرح داده شده و در فصل دوازدهم، بازاریابی کالاها و خدمات صنعتی تدریس شده است.

مطالب مرتبط با کانال های بازاریابی بین المللی در فصل سیزدهم بیان شده و در فصل چهاردهم، صادرات و امور پشتیبانی تدریس شده و در ارتباط با محدودیت های صادرات و واردات و اسناد صادرات مطالبی بیان شده است. فصل پانزدهم به قیمت گذاری برای بازارهای بین المللی اختصاص دارد و در آن در مورد تصمیمات قیمت گذاری و استراتژی های قیمت گذاری جایگزین و دامپینگ مطالبی بیان شده است. فصل شانزدهم را به تدریس رفتار مصرف کننده در حوزه بین الملل اختصاص داده شده و در فصل هفدهم به شرح استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی پرداخته ایم. فصل هجدهم به استراتژی های کالا اشاره دارد و در فصل نوزدهم، توزیع و اسناد گمرکی بیان شده است.در فصل بیستم، استراتژی های پیشبرد فروش بیان شده است و در نهایت در فصل آخر، در ارتباط با ثبت سفارش در واردات کالا توضیحاتی ارائه شده است. امیدوارم پویندگان علم و دانش و علاقه مندان به حوزه بازاریابی بتوانند از این تدریس بهره کافی را ببرند.


درس یکم: چشم انداز و چالش بازاریابی بین الملل 

اداره امور بازاریابی 

تعریف بازاریابی بین الملل 

بازاریابی بین المللی و سطوح آن 

بازاریابی تطبیقی

وظایف بازاریابی بین الملل 

تفاوت بازارهای داخلی و بین الملل 

عناصر قابل کنترل

عناصر غیرقابل کنترل 

داخلی

خارجی

تعدیلات محیطی مورد نیاز 

معیارها شخصی

گسترش آگاهی جهانی 

بین المللی بودن 

مراحل پایبند شدن در بازاریابی بین الملل 

تغییر در گرایش های بین الملل 

اصول بازاریابی بین الملل 

درس دوم: محیط اقتصادی در بازارهای بین المللی 

روند تئوری های تجارت بین المللی 

نظریه مزیت مطلق و نسبی 

نظریه دوره زندگی کالا و تجارت بین الملل 

ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران 

تعرفه های گمرکی

سهمیه ها

کنترل ارز

سازمان تجارت جهانی 

آنکتاد

مناطق آزاد تجاری

درس سوم: محیط فرهنگی در بازارهای بین المللی 

اهمیت فرهنگ در بازارهای بین المللی 

تعریف فرهنگ 

عناصر فرهنگ

تشابه های فرهنگی

ارتباط و مذاکرات در بازارهای بین المللی 

درس چهارم: آداب و رسوم کسب و کار در بازارهای جهانی 

تعدیلات مورد نیاز انواع آداب و رسوم کسب و کار 

روش های انجام کسب و کار 

کسب و کار و اخلاقیات 

آداب و رسوم کسب و کار و اینترنت 

درس پنجم: محیط سیاسی 

حق مالکیت ملت ها

ثبات سیاسی دولت ها 

ریسک های سیاسی کسب و کار جهانی 

تشخیص آسیب پذیری سیاسی 

کاهش آسیب پذیری سیاسی 

تشویق کسب و کار جهانی توسط دولت 

درس ششم: محیط قانونی بین الملل 

مبنای نظام های قانونی 

حل اختلاف بین المللی 

حمایت از حقوق مالکیت معنوی 

حق.ق تجارت داخل کشورها 

حقوق شبکه

درس هفتم: ایجاد دیدگاه جهانی از طریق تحقیقات بازاریابی 

وسعت و چشم انداز تحقیقات بازاریابی بین الملل 

تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق 

مشکلات دسترسی و استفاده از داده های دست دوم 

گردآوری داده های دست اول 

مشکلات گردآوری داده های دست اول 

تحقیق از طریق اینترنت 

مشکلات تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات و یافته های تحقیق 

درس هشتم: بازارهای جدید 

بازاریابی و توسعه اقتصادی 

بازاریابی در کشورهای در حال توسعه 

پیامدهای استراتژیک بازاریابی 

درس نهم: بازارهای چند ملیتی و گروه بازارها 

شیوه های همکاری چند ملیتی 

بازارهای جهان و گروه بازارهای چند ملیتی 

درس دهم: مدیریت بازاریابی جهانی 

برنامه ریزی برای بازارهای جهانی 

استراتژی های ورد به بازارهای بین المللی 

سازماندهی برای رقابت جهانی 

درس یازدهم: تولید کالا برای بازارهای جهانی 

نام های تجاری در بازارهای بین المللی 

کیفیت

کالاها و فرهنگ

تجزیه و تحلیل اجزای مختلف کالا 

بازاریابی خدمات مصرفی در سطح جهان 

درس دوازدهم: بازاریابی کالاها و خدمات صنعتی 

تقاضا برای کالاهای صنعتی در بازارهای جهانی 

کیفیت و استانداردهای جهانی 

نمایشگاه های تجاری 

بازاریابی رابطه مند و کالاهای صنعتی 

درس سیزدهم: کانال های بازاریابی بین الملل 

ساختار کانال های توزیع 

الگوهای توزیع

حق انتخاب انواع واسطه ها 

عوامل موثر بر انتخاب کانال های توزیع 

درس چهاردهم: صادرات و امور پشتیبانی 

محدودیت های صادرات 

محدودیت های واردات 

واژه های فروش

شیوه های پرداخت تجاری بین المللی 

اسناد صادرات

بسته بندی و نشان گذاری 

تسهیلات خاص گمرکی 

مدیریت پشتیبانی

درس پانزدهم: قیمت گذاری برای بازارهای بین المللی 

نقش قیمت

استانداردسازی قیمت 

تصمیمات قیمت گذاری 

استراتژی های قیمت گذاری جایگزین 

دامپینگ

انحراف از قیمت

تورمظ

تجارت متقابل و انواع آن 

قیمت گذاری انتقالی 

استعلام بها

شرایط فروش

روش های تامین مالی و شیوه های پرداخت 

درس شانزدهم: رفتار مصرف کننده در حوزه بین الملل 

رفتار مصرف کننده

انگیزش

یادگیری

شخصیت

تحلیل های روان شناختی 

ادراک

نگرش

طبقه اجتماعی

گروه و خانواده

رهبری عقیده

فرایند اشاعه نوآوری ها 

درس هفدهم: استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

سرمایه گذاری مشترک 

پیوندهای استراتژیک 

تحلیل استراتژی های ورود 

درس هجدهم: استراتژی های کالا 

تصمیمات اساسی و برنامه ریزی کالا 

تصمیمات بسته بندی و برندیگ 

درس نوزدهم: توزیع و اسناد گمرکی 

مجاری توزیع

انواع واسطه ها

توسعه و گسترش مجرای توزیع 

بازار سیاه و خاکستری 

انواع حمل و نقل

بسته بندی 

اسناد گمرکی

درس بیست: استراتژی های پیشبرد فروش 

ارتباطات و پیشبرد فروش 

آمیخته پیشبرد فروش 

فروشندگی شخصی

اطلاع رسانی

تبلیغات پیشبرد فروش 

نقش تبلیغات

رسانه های تبلیغاتی و تبلیغات بین المللی استاندارد 

انواع تبلیغات 

آژانس های تبلیغاتی 

گزینه های مختلف برای تبلیغات خارجی 

عناصر تبلیغاتی

محیط آگهی های بین المللی 

هزینه های تبلیغاتی بین المللی 

اصول تنظیم آگهی

اجزاء آگهی

روابط عمومی و وظایف آن 

درس بیست و یکم: ثبت سفارش در واردات کالا 

طبقه بندی واردات

 نحوه عملیات ثبت سفارش در سایت sabtaresh   ntsw  , 

آشنایی با سیستم مدیریت  ثبت سفارش واردات